شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين
br ENGLISH
آموزشگاه بهورزی

هدف :بهره مند كردن خانه بهداشت از بهورزان داراي مهارت كافي از طريق آموزش وتربيت بهورزان قبل از استخدام وتدوين برنامه باز آموزي آنان

•       سرپرستي امور فني و اداري مركز 
•       تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان 
•       همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن 
•       ابلاغ شرح وظايف به كاركنان 
•       تشكيل كميته پذيرش بهورز 
•       برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن 
•       نظارت بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه ، كلي ، چك ليست آموزشي 
•       مشاركت در آموزشهاي نظري ، عملي ، كار آموزي
•       نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و نظارت بر ثبت كارنامه و معدل گيري 
•       تنظيم صورتجلسه برگزاري امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي با نظارت كارشناس مسئول بهورزي استان 
•       فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اموزش نظري – عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان 
•       پيگيري امور رفاهي دانش آموزان بهورزي
•       تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حد اقل ماهي يك بار 
•       برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان هر پايه و امتحان نهايي 
•       نظارت بر رفتار و انضباط دانش اموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان 
•       نظارت بر حسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان ، ارزشيابي سالانه آنان و برنامه ارتقاء شغلي 
•       مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مركز بهداشت شهرستان 
•       برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحدهاي ستادي 
•       برگزاري آزمون هاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي باز اموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي شهرستان 
•       تحليل نتايج و ارائه طرح هاي مداخله اي آموزشي به منظور ارتقاء برنامه هاي آموزشي 
•       نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسايي ها و بهبود روند برنامه هاي آموزشي 
•       مشاركت در جلسات و ارائه نظرات تخصصي 
•       همكاري با كارشناسان ستادي در اجراي برنامه هاي باز آموزي ، نو آموزي و بدو خدمت تيم سلامت 
•       همكاري با مجله بهورز از طريق نياز سنجي بهورزان و ساير كاركنان به منظور تعيين نيازهاي آموزشي 
•       برنامه ريزي و نظارت جهت برگزاري مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربيان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان 
•       پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و پيشنهاد تشويق و تنبيه كاركنان 
•       مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان 
•       پيگيري تامين فضا و وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي آموزشي 
•       تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي دانش آموزان و بهورزان شاغل با همكاري مربيان و امور رفاهي مركز بهداشت 
•       گزارش مشكلات مربيان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات 
•       رابط فصلنامه بهورز و يا نظارت بر عملكرد را بط فصلنامه 
•       شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه
•       برنامه ريزي و اجراي برنامه آموزش ماما روستا و بهورز ماما

مدير اموزشگاه بهورزي شهرستان چالوس مهندس حيدر فقيه نصيري 
1396/05/15
Powered by DorsaPortal