شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
br ENGLISH
واحد مبارزه با بيماري هاي واگير و غير واگير

معرفی و شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریها


 

شرح وظایف

 1. نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه
 2. بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه
 3. نظارت بر اعلام موارد بروز یافته ( واگیر) در سطح منطقه به معاونت بهداشتی
 4. نظارت و پایش  کلینیکهای دیابت و بیماریهای رفتاری و مرکز غربالگری تالاسمی  
 5. جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 6. اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح شهرستان
 7. اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی
 8. تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف
 9. بالا بردن شاخص سلامت  مرتبط با واحد بیماریها  در سطح منطقه
 10. گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه
 11. اجرای طرحهای کشوری در سطح شهرستان و منطقه ای
 12. تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 13. نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه
 14. مکاتبات اداری
 15. هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری
 16. نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی
 17. نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحد
 18. جلب همکاری درون و برون بخشی جهت ارتقای برنامه های واگیر و غیر واگیر
 19. شرکت در جلسات درون واحدی ،ستادی و شهرستانی
 20. شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای مربوطه مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی
 21. تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها
 22. اختصاص و هزینه کرد ردیفهای بهداشتی در راستای ارتقای برنامه ها و عملکرد پرسنل
 23. ارزشیابی دوره ای و سالیانه پرسنل واحد
 24. هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مربوطه در سطوح کشوری،استانی و شهرستانی
 25. نظارت بر عملکرد پرسنل کشیک و مرکز مبارزه با هاری شهرستان
 26. نظارت بر عملکرد دپوی واکسن و فرایند توزیع واکسن در شهرستان
 27. پیگیری مشکلات واحد مبارزه با بیماریها از مسئولین مربوطه
 28. نظارت بر حضورو غیاب پرسنل
 29. مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی درون و برون بخشی
 30. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با واحد بیماریها
 31. نظارت بر آزمایشگاه سل،التور و مالاریاو غربالگری آنها در شهرستان
 32. نظارت و برنامه ریزی جهت  ارائه مناسب  خدمات واکسیناسیون و غربالگری هیپوتیروئید و  PKUدر شهرستان
 33.  
 34. زنجیره سرد:
 35. کنترل زنجیره سرد
 36. کنترل برق اضطراری
 37. تکمیل درخواست واکسن و تجهیزات و ارسال به معاونت بهداشتی
 38. دریافت واکسن مورد نیاز شهرستان از مسئول توزیع واکسن استانی
 39. سرکشی و نظارت مستمر تجهیزات نگهداری واکسن
 40. بررسی درخواستهای واکسن ارسالی از واحدها و مراکز تابعه و توزیع واکسن به آنان به طور ماهیانه
 41. جمع آوری . بررسی . جمع بندی و ارسال آمار واکسن مصرفی بطور ماهیانه به معاونت امور بهداشتی
 42. تحویل واکسن به مراکز و خانه های بهداشت طبق برنامه زمانبندی قبلی
 43. بررسی وضعیت واکسنهای خراب شده  برگشتی به دپو
 44.  
 45. واگیر:
 46.  تشکیل کمیته های  بیماریهای واگیر در سطح شهرستان
 47.  تهیه و توزیع متون آموزشی در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 48.   شناسایی موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 49.  گزارش تلفنی بیماریهای مشمول گزارشدهی فوری و تکمیل فرمهای بررسی بیماران
 50. تهیه نمونه های مورد نیاز جهت بررسی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن براساس دستورالعملهای موجود
 51. هماهنگی با آزمایشگاه جهت انجام نمونه گیریهای لازم در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 52. پیگیری روند بهبودی و درمان در بیماران مبتلا به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 53.  ثبت اطلاعات موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت
 54. تهیه برنامه عملیاتی در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 55. تهیه محیط های ترانسپورت جهت انجام نمونه گیری در بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 56. ارسال ماهیانه آمار بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به مرکز بهداشت استان
 57. تهیه نقشه اپیدمیولوژیک در خصوص بیماریهای واگیر در سطح شهرستان
 58. ارسال هفتگی فرم  پایش هفتگی مراقبت فعال برای کشف موارد مشکوک به بیماری فلج شل حاد
 59. تکمیل دفتر پایش بیماری فلج شل حاد
 60. نظارت بر عملکرد کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماریهای در خصوص بیماریهای واگیر در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان
 61. بازدید از خانه های بهداشت
 62. بررسی میزان آگاهی بهورزان، کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریهای و ..
 63. دریافت و تایید فرمهای بررسی بیماریهای زئونوز و ثبت در پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت
 64. بررسی طغیانهای ایجاد شده در خصوص کلیه بیماریهای واگیر در سطح شهرستان
 65. برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای واگیر دار
 66. هماهنگی با اداره دامپزشکی شهرستان و برگزاری کمیته های درون بخشی و برون بخشی در سطح شهرستان  در خصوص بیماریهای زئونوز
 67. نظارت بر پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای زئونوز
 68. شرکت در کمیته اتلاف حیوانات ولگرد در سطح شهرستان
 69. تکمیل و ارسال ماهیانه آمار بیماریهای زئونوز
 70. برگزاری روز های جهانی بیماریهای واگیر در سطح شهرستان
 71. تهیه متون آموزشی از قبیل پمفلت و بنر و جزوه و ... در خصوص کلیه بیماریهای واگیر
 72. نظارت بر عملکرد مرکز  هاری شهرستان در خصوص روند انجام واکسیناسیون جهت افراد حیوان گزیده
 73. نظارت بر پیگیری روند درمان و پیشگیری در افراد حیوان گزیده
 74. هماهنگی با کارشناس زنجیره سرد در خصوص برآورد میزان واکسن و سرم مورد نیاز جهت مرکز هاری به صورت ماهیانه
 75. نظارت بر گزارش دهی بیماری آنفلوآنزا در پایگاه دیده ور شهرستانی
 76. ثبت روزانه موارد بیماری آنفلوآنزا گزارش شده از پایگاه دیده ور شهرستان
 77. انجام نمونه گیری های لازم در خصوص بیماری آنفلوآنزا
 78. برآورد و دریافت و توزیع واکسن آنفلوآنزا در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان و ..
 79. برآورد و دریافت داروهای مورد نیاز در درمان موارد بیماری مشکوک به آنفلوآنزا
 80. نظارت بر روند انجام برنامه گلوبال فاند
 81. انجام برنامه ماپینگ آپ در سطح شهرستان به صورت سالیانه
 82. پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماری مالاریا
 83. انجام غربالگری در خصوص بیماری سل، التور، مالاریا در سطح شهرستان
 84. نظارت بر روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر
 85. گزارش طغیانها  در خصوص بیماریهای منتقله از آب و غذا
 86. دریافت و بررسی فرمهای 105 ایمنسازی به صورت ماهیانه از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و محاسبه پوشش ایمنسازی در سطح شهرستان
 87. نظارت بر روند بررسی خانوار و پیگیری درمان در افراد مبتلا به بیماریهای واگیر
 88. نظارت بر عملکرد پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان
 89. دریافت گزارش موارد مبتلا به بیماریهای منتقله از خون(هپاتیت، ایدز و ..)
 90. نظارت بر پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای منتقله از راه خون
 91. ارجاع موارد مشکوک به بیماریهای منتقله از راه خون به پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری و
 92. آزمایشگاه جهت بررسی بیشتر
 93. نظارت بر بررسی اپیدمیولوژیک موارد بیماریهای  واگیر در سطح شهرستان
 94. برآورد داروهای مورد نیاز جهت درمان بیماران مبتلا به بیماری سل
 95. هماهنگی با آزمایشگاه و مرکز بهداشت استان جهت تایید موارد مبتلا به بیماری سل
 96. ثبت اطلاعات در مورد بیماران مبتلا به بیماری سل در برنامه کشوری
 97. نظارت بر عملکرد کارشناس مبارزه با بیماریها در بازدید هفتگی از مطب پزشکان شهرستان و بیمارستان
 98. برآورد داروهای مورد نیاز در درمان بیماران مبتلا به سالک و مالاریا و تحویل به بیماران
 99. دریافت ماهیانه فرم بررسی بیماریهای STD
 100. بررسی هر مورد عارضه واکسن گزارش شده و تکمیل فرمهای مورد نیاز
 101. ثبت عوارض واکسن در برنامه پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت
 102. ارسال آمار عوارض واکسیناسیون به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت استان
 103. برگزاری کمیته بررسی عوارض واکسیناسیون در سطح شهرستان
 104. نظارت بر روند انجام واکسیناسیون در مراکز بهداشت و درمانی و خانه های بهداشت
 105. پاسخگویی و راهنمایی بهورزان، کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریها در خصوص بیماریهای واگیر و ایمنسازی
 106. تهیه برنامه عملیاتی برای کلیه بیماریهای واگیر به صورت مجزا
 107. برگزاری جلسات اموزشی در خصوص بیماریهای واگیر جهت پزشکان مراکز بهداشت و درمانی و مطب های خصوصی شهرستان
 108. تهیه جزوات آموزشی و ارسال به مطب پزشکان، بیمارستان و ...
 109. هماهنگی با پرستار کنترل عفونت بیمارستان در خصوص گزارشدهی موارد مبتلا به بیماریهای واگیر
 110. هماهنگی با آزمایشگاه بیمارستان و آزمایشگاه های خصوصی در خصوص گزارش موارد مبتلا به بیماریهای واگیر
 111. هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در خصوص انجام واکسیناسیون و همچنین معاینات دانش آموزی از نظر بیماری پدیکلوزیس
 112. ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص طغیان بیماریها در سطح شهرستان به مرکز بهداشت استان
 113. ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات اموزشی در سطح شهرستان در مورد بیماریهای واگیر به مرکز بهداشت استان
 114. برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای واگیر جهت رابطین بهداشتی و بهورزان
 115.  
 116. غیر واگیر:
 117. تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی
 118. آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه
 119. جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه
 120. آموزش مستمر نیروها
 121. هماهنگی با اداره پست جهت ارسال نمونه های هیپوتیروئیدی به آزمایشگاه رفرانس
 122. نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی هر شش ماه یکبار و جمع بندی آمار
 123. جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش . و ارسال دیسکت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 124. جمع آوری آمار مصدومین  چهارشنبه آخر سال  از بیمارستانها و ارسال به معاونت
 125. برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
 126. تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
 127. نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور
 128. پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)
 129. نظارت بر آزمایش های پیش از ازدواج زوجین جوان جهت غربالگری زوج های مشکوک به تالاسمی مینور
 130. بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
 131. جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه
 132. نظارت بر برنامه دیابت طبق دستورالعمل کشوری
 133. نظارت بر اجرای طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان
 134. نظارت بر اجرای طرح غربالگری فنیل کتونوری نوزادان
 135. نظارت و برنامه ریزی جهت اجرای طرحههای غربالگری کشوری،استانی و شهرستانی بیماریهای غیر واگیر
 136. تهیه و ارسال آمارهای ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه و سالیانه بیماریهای غیر واگیر
 137. تشکیل کمیته های درون و برو ن بخشی بیماریهای غیر واگیر
 138. نظارت بر کیلینیک دیابت
 139. نظارت بر مرکز غربالگری تالاسمی
 140. نظارت بر غربالگری زنان باردار در خصوص دیابت
 141. ورود اطلاعات بیماریهای غیر واگیر در پروتال وزارت بهداشت
 142. نظارت بر اجرای برنامه فشار خون
 143. برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه هموفیلی
 144. برنامه ریزی،نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر
رضا رستمی کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر شبکه بهداشت
دکتر بابک محمودی کارشناس مسئول واحد بیمایهای غیرواگیر 
1399/09/27
Powered by DorsaPortal